Våre samlinger

Menighetens hovedarena for felles samlinger er de ukentlige søndagsmøtene. Her er hele menighetens bredde til stede; både barn, unge, voksne og eldre. På disse samlingene legges det vekt på oppmuntring og undervisning i vår kristne troslære, formidlet gjennom bønn, sang, forkynnelse og andre, tidsaktuelle virkemidler.

Målet er at disse samlingene skal ha en trygg og inkluderende form, der alle deltakere kjenner seg ivaretatt og kan medvirke ut i fra sine forutsetninger. Derfor er det også lagt til rette for en egen del med tilpasset søndagsskole for aldersgruppen 4-12 år, den siste delen av møte. Det er også rom og tid etter møtene til uformell relasjonsbygging i kaffebaren og loungen, og det er mulighet for lek og fysisk utfoldelse for ban og ungdom i tilstøtende aktivitetsarealer.

I tillegg til søndagsmøtene, arrangerer menigheten også en rekke fester og andre sammenkomster. Dette kan være alt fra bryllup, jubileer og minnefester, til inspirasjonsfester og samling om spesielle høytidsdager. Denne typen arrangementer gir gode muligheter til musikalske og kulturelle innslag som viser kreativiteten og mangfoldet blant våre medlemmer. Ofte er disse arrangementene egnede arenaer der ikke minst barn og ungdom får muligheter til å utfolde sitt talent og evner til glede for andre.